Site icon BRAVOLAW Công bố sản phẩm

Điều lệ thành lập công ty cô phần

Soạn thảo dự thảo điều lệ là một trong những thủ tục quan trọng không thể thiếu trong việc hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Nhưng việc soạn dự thảo điều lệ như thế nào? Cần những yếu tố gì? Phải làm các bước như thế nào để phù hợp/đúng với quy định của pháp luật hiện hành? Những thông tin dưới đây chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn phần nào về việc soạn thảo dự thảo điều lệ! Nếu có bất cứ thắc mắc, cần được giúp đỡ thì hãy liên lạc ngay với chúng tôi!

Điều lệ thành lập công ty cô phần

Bài viết mới:

Điều lệ công ty cổ phần được quy định như sau

 Áp dụng: Theo quy định của Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 

1. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi hay bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ công ty cần có các nội dung cơ bản sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty (Bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh); tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

Ví dụ: Công ty Cổ phần tư vấn Bravolaw

Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, Hà Nội.
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

Ví dụ: 

Vốn điều lệ của công ty: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng Việt Nam)
Tổng số cổ phần: 50.000 cổ phần
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
Sổ cổ phần, loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua:
Số cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua là: 50.000 cổ phần
Loại cổ phần cổ đông sáng lập đăng ký mua là cổ phần phổ thông.
Số cổ phần, loại cổ phần đăng ký chào bán: 0 cổ phần
d) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập; Sổ đăng ký cổ đông…
đ) Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với công ty cổ phần; chào bán và chuyển nhượng cổ phần; việc phát hành và thu hồi cổ phần, trái phiếu…
e) Cơ cấu tổ chức quản lý;
g) Người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần;
h) Cách thức thông qua quyết định của công ty; các nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ của Công ty;
i) Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên và những người có quyền khác…;
k) Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần;
l) Nguyên tắc chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong việc hoạt động kinh doanh;
m) Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
n) Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

2. Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp phải có họ, tên và chữ ký của những Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức.

3. Điều lệ được sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần.

Trên thực tế việc thiết lập Điều lệ công ty một cách hợp lý và hoàn chỉnh là khá khó khăn, dễ dẫn đến việc không đúng với quy định của pháp luật! Nhưng với Bravolaw chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thành lập doanh nghiệp thì hoàn toàn là dễ dàng! Vì thế nếu như bạn gặp bất kỳ khó khăn hay vướng mắc trong việc soạn dự thảo điều lệ công ty thì liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ!

Exit mobile version