Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên thành lập công ty 2 thành viên trở lên

0
548
Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên thành lập công ty 2 thành viên trở lên
Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên thành lập công ty 2 thành viên trở lên

Bạn đang có ý định góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc bạn đang là thành viên của công ty TNHH 2 thành viên. Bạn chưa rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của chính bạn. Hãy đến Bravolaw để được tư vấn cho bạn về quyền và nghĩa vụ một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Quyền lợi của thành viên khi thành lập công ty:

 1. Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có các quyền sau đây:

 • Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;
 • Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp;
 • Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ đăng ký thành viên, sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty;
 • Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;
 • Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ; được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp theo quy định của Luật này;
 • Khiếu nại hoặc khởi kiện Giám đốc hoặc Tổng giám đốc khi không thực hiện đúng nghĩa vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên hoặc công ty theo quy định của pháp luật;
 • Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng, để thừa kế, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 • Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

2. Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 25% vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định, có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

3. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 75% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn thì các thành viên thiểu số hợp nhau lại đương nhiên có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Nghĩa vụ của thành viên:

 1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên.  Nếu không thoả thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Còn nếu  công ty không mua lại phần vốn góp thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên..
 2. Tuân thủ Điều lệ công ty.
 3. Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên.
 4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.
 5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:
 6.  Vi phạm pháp luật;
 7.  Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;
 8. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

Mọi thắc mắc về quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể liên hệ trực tiếp với Bravolaw để được các chuyên  giải đáp một cách nhanh chóng nhất. HOTLINE : 19006296

>>>> Hướng dẫn thủ tục sáp nhập chia tách doanh nghiệp.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here